file cài đặt windows , ghost win 10 win 7

Active Windows 10 với Product Key miễn phí năm 2019

Active Windows 10 với Product Key miễn phí năm 2019 1.Nói về Active windows 10 với Product Key là hoàn toàn hợp pháp bạn có thể xem ở đây: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/kmsclientkeys https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-R2-and-2012/dn502531(v=ws.11) 2.Hướng dẫn Active Windows

Read more